Digital Dialogue 2024


Digital Dialogue 2024

 

ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจหรือการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังมีบทบาทที่สำคัญและกำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ AI ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ เช่น การใช้ AI ทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือในส่วนของความเป็นอยู่ของคนในสังคม AI และดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆ ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาเมืองให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อช่วยให้พลเมืองโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

แต่เราจะสามารถบริหารจัดการการใช้ AI และเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้อย่างไร นอกจากนั้น เราจะควบคุมดูแลกระบวนการและวิธีการใช้ AI ให้มีความโปร่งใส มีจริยธรรมจรรยาบรรณและถูกต้องตามกฏหมายได้อย่างไร ด้วยประเด็นต่างๆ นี้ TMA โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้ริเริ่มจัดงาน Digital Dialogue 2024 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างเกี่ยวกับ AI และดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยสร้างอนาคตของ Digital Ecosystem ได้อย่างแท้จริง พร้อมการนำเสนอแนวคิดและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงของทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรด้วย AI และดิจิทัลเทคโนโลยี นอกจากนั้น ภายในงานยังเน้นถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Startups) และเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AI โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากรผู้อยู่อาศัยและการเจริญเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

 

Ticket Price (single ticket) :

 

1 Day Ticket 

  • 7,000 THB/seat

  • 5,500 THB/seat *SPECIAL PRICE for TMA Member*

 

2 Days Ticket 

  • 12,000 THB/seat

  • 10,000 THB/seat *SPECIAL PRICE for TMA Member*

 

ลงทะเบียน *คลิก*

 

 

TOP