About


TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของผู้บริหารและองค์กรไทยรวม ทั้งยังเพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักธุรกิจและผู้บริหารจากหลากหลายสาขาได้มาพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้แนวความคิดและประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ

 

โดยในปัจจุบัน ดิจิทัลเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการและเป็นก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งปัจจัยในการสร้างความแตกต่างเชิงศักยภาพให้กับองค์กร ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและความสามารถในการบริหารจัดการด้านดิจิทัล TMA และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ Digital Transformation Forum และ Thailand Digital Excellence Awards ขึ้นเพื่อให้การยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล ทั้งยังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลของธุรกิจไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำดิจิทัลมาใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

 

รางวัล “Thailand Digital Excellence Awards” เป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย โดยตั้งแต่ปี 2020 ได้มีการนำเครื่องมือประเมินจาก Boston Consulting Group (BCG) ที่เรียกว่า Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการภายในองค์กร โดยประเมินครอบคลุม 8 ฟังก์ชั่นหลักขององค์กร ดังนี้

  • ด้าน Purpose & Strategy

  • ด้าน Outcomes - Personalized Customer experiences & relationships

  • ด้าน Outcomes - New offers, services & business models

  • ด้าน Outcomes - Bionic operations

  • ด้าน Human - Dynamic platform organizations

  • ด้าน Human - Digital talent

  • ด้าน Tech - Modular technology

  • ด้าน Tech - Data & AI

 

 

 

ค่าธรรมมเนียม

TMA member ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิก TMA เพิ่มเติม

ติดต่อ member@tma.or.th หรือ 02-319-7677 ต่อ 278, 102

 

***เปิดรับสมัคร ก.พ. - ก.ค. 2024***

 

 

 

 

TOP